Polyurethane-1, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Hema, Quartz